Най-важните правила за означения и съкращения – бъди грамотен!

Числителни редни

1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти, 5-и, 6-и, 7-и, 8-и, 9-и, 10-и …

Следователно правилното изписване е 21-ви век; 18-и век (а не 18-ти); 19-и век и др.

Други възможни съкращения са с точка – 21.век и с римски цифри XXI век;

5-ата, 7-ата, 8-ата, 8-ия, 9-ия, 21-вата, 22-рата, 23-тата, 24-тата, 25-ата, 26-ата, 27-ата, 28-ата, 29-ата, 70-те години (седемдесеТТЕ)

Статистически символи и съкращения

% процент

< по-малко от

> по-голямо от

≤ по-малко или равно на

≥ по-голямо или равно на

± плюс-минус

∑ сума

° градус

млн. милион

млрд. милиард

1990—1994 г.  – период от няколко календарни години (например от 1.1.1990 г. до 31.12.1994 г.)

Advertisement

1991/1992 г. -период от 12 последователни месеца (например учебна година)

Други съкращения

тел. телефон

стр. страница

т. том (Напомняме, че мерната единица за тон се съкращава без точка – 1 т домати)

вж. виж

срв. сравни

вкл. включително

т.нар. така наречен

и т.н. и така нататък

м.р. мъжки род

ж.р. женски род

ср.р. среден род

ед.ч. единствено число

мн.ч. множествено число

Съкращение на имена:

Правилото е да се съкрати до първата гласна.

Например:

Ив. Вазов (а не И. Вазов)

Хр. Ботев (а не Х. Ботев)

Ел. Пелин (а не Е. Пелин)

Източник: Обекти

error: No copy please :)